GO! basisschool De Vleugel Zaventem

Wie zijn we?

GO! basisschool De Vleugel maakt deel uit van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in het algemeen en van SCOOP in het bijzonder.

De beleidsvisie van GO! basisschool De Vleugel is volledig afgestemd op het Pedagogisch Project van het GO! Het PPGO heeft een pluralistische grondslag en beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en in het bijzonder aan het Verdrag aangaande de rechten van het kind. BS De Vleugel staat open voor alle leerlingen ongeacht geslacht, nationaliteit, herkomst, filosofische of ideologische overtuiging en stelt dat deze verscheidenheid door iedereen wordt aanvaard en geëerbiedigd.

In onze school willen wij allen , leerkrachten en directie meewerken aan één en hetzelfde doel: de hoogste kansen bieden aan de ons toevertrouwde kinderen. We vullen het pedagogisch project daarom aan met schoolspecifieke accenten:

Hoofd/hart/handen:

We werken aan de totale persoonlijkheidsontwikkeling en bieden onze kinderen maximale ontplooiingskansen die we nastreven via allerlei vormen van actief leren.

School op maat van elk kind:

We kiezen voor verschillende werkvormen waarbij de kinderen vanuit hun eigen inbreng met elkaar kunnen samenwerken. Kinderen doen succeservaringen op. Coöperatieve werkvormen worden geïntegreerd in de klaspraktijk (CLIM, groepswerk, duo-taken…) met aandacht voor de talenten van elk kind. 

Aanbod van maximale ontwikkelingskansen:

Alle kinderen zijn verschillend waardoor we ons onderwijsleerproces moeten afstemmen op hun verschillen. 

Sfeer en relaties:

We hebben aandacht voor het welbevinden van onze leerlingen. We luisteren naar de kinderen. We streven ernaar om de echte boodschap te begrijpen die de kinderen  vertellen , vanuit een respectvolle houding voor iedereen, ook voor probleemkinderen. We hebben oog voor leerlingen-en ouderparticipatie. We streven een veilig en rustig schoolklimaat na. Het sociaal handelen van onze kinderen wordt in kaart gebracht. Ouders worden gevraagd bij inschrijving om  bewust te keizen voor ons pedagogisch project en de Nederlandse taal, waardoor hen gevraagd wordt om actief mee te werken aan het onderwijsleerproces, hun kinderen voldoende begeleiden en tijdig problemen signaleren.

www.go-devleugel.be