SCOOP

De bestuurlijke bevoegdheid van de in totaal 26 scholengroepen situeert zich op het meso-niveau, tussen enerzijds op het macro niveau de Raad van het GO! en anderzijds op het micro-niveau de instellingen.

Een scholengroep heeft daarbij een verregaande bevoegdheid en autonomie. De in het Bijzonder Decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs van 27.03.1991 voorziene opdracht situeert zich op 4 vlakken:

  • algemeen beleid
  • pedagogisch beleid
  • personeelsbeleid
  • materieel en financieel beleid

De kernactiviteiten van SCOOP bestaan uit het:

  • uitvoeren van zoveel mogelijk taken om de planlast van de scholen te verminderen op het vlak van o.a. personeel, financiën, infrastructuur, ICT, veiligheid en wet- en regelgeving
  • sturen, ondersteunen en begeleiden van directies zodat het beleidsvoerend vermogen binnen hun school versterkt
  • ontwikkelen en implementeren van kwaliteitszorg
  • aansturen, coördineren en op elkaar afstemmen van het niveau overschrijdend pedagogisch beleid
  • voeren van een gezond financieel beleid om de scholen in de gelegenheid te stellen een zo kwalitatief hoogstaand mogelijk onderwijs aan te bieden
  • aldus creëren van de best mogelijke voorwaarden om op duurzame wijze kwaliteitsonderwijs, met realisatie van maximale leerwinst en zelfontplooiingskansen voor elk individu, aan te bieden.

De Raad van Bestuur is het hoogste beslissingsorgaan.

De algemeen directeur staat in voor het dagelijkse beheer van de scholengroep en heeft beslissings- en managementbevoegdheid. Voor alle aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van de scholengroep of de scholen vertegenwoordigt de algemeen directeur het GO! in en buiten rechte.

Hij is ook voorzitter van het college van directeurs, dat is samengesteld uit alle directeurs. Samen met het college van directeurs, bereidt hij de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor.

De algemeen directeur kan voor zijn taken rekenen op een team vaste medewerkers.